Her kan du læse lidt om Sct. Albani Kirkens og menighedens historie. Under flere af beskrivelserne er der både billeder med galleri og link til artikler.

Har du forslag til noget, eller ligger du inde med viden og meget gerne billeder, som vi bør have med her på "Tidslinjen", er du meget velkommen til at kontakte os her...

Her og nu er en del af indholdet også vist på engelsk og tysk. Vores ambition er, at hele indholdet bliver oversat, men det har været en krævende proces, at få lavet en ny struktur på hele den nye hjemmeside, så der har bare ikke været resourcer til det endnu.

flag britain   tysk flag

22/10 1867 oprettes Danmarks tredje missionsstation (efter København og Fredericia) i Odense. Menigheden bestod da af 12 voksne og 7 børn.

Grunden, der tidligere havde tilhørt den sidste katolske biskop i Odense, Jens Andersen Beldenak, bliver købt af katolikkerne.

31/5 1870 indvies "Sct. Mariæ Kirke" i nogle gamle bindingsværksbygninger, der stod på grunden. Den kunne rumme knap 200 personer.  Sankt Mariæ Kirke på Albani Torv i Odense

9/1 1899 De første Redemptorister fra Østrig kommer til byen. De påbegynder en indsamling til en ny kirke; pengene indsamles især i Østrig, men også i Redemptoristsogne i andre lande.

1906: Dalum Kloster ejes i dag af Sct. Hedvig Søstrenes Kongregation, som købte den tidligere hovedgård Kristiansdal i 1906. Kristiansdal blev omdøbt til Dalum Kloster, og Sct. Hedvig Søstrene indrettede kloster og sanatorium for brystsyge kvinder i de renoverede bygninger.
Ordenen blev grundlagt i Breslau i Polen i 1859 og viet til Sct. Hedvig, som var en fyrstedatter fra Bayern – født i 1174. Det var især syge og forældreløse, hun tog sig af. Hun var gift med Hertug Henrik af Schlesien. Inden sin død i 1243 havde hun taget initiativ til adskillige kirke- og klosterbyggerier. Ordenen fik udbredelse i Polen, store dele af Tyskland og Østrig, inden den i 1906 kom til Danmark. Dalum Kloster er hovedsæde i Danmark for ordenen. Der er eller har desuden været Sct. Hedvig Søstre i København, på Bornholm, i Slagelse, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Nykøbing F. Ordenens særlige opgave er at undervise og opdrage børn, især forældreløse og hjælpeløse børn. Sct. Hedvig Søstrene driver derfor vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og børnehjem. Her ud over beskæftiger søstrene sig også med sygepleje på alderdoms- og plejehjem, på sygehuse og i private hjem.

thumb sct albani kirke under opfoerelse21/10 grundstensnedlæggelse til den nye "Sct. Albani Kirke" og byggeriet er i gang.

Kirken er bygget i tidlig gotisk stil, dog er portalen romansk.
Tårnet er 54 m højt (foto ydre)
Træskærerarbejdet i kirken stammer fra Sydtyrol.
Glasmalerierne og kirkens 4 klokker er fremstillet i Tyskland.

Over portalen ses Sct. Knud og ved siderne granitrelieffer af
Sct. Alban (tv) og (th) Karl den Gode (Sct. Knuds søn).
Dørens billedskærerarbejde, der er udført af C. Rasmussen, Odense, forestiller øverst: Sct. Bonifacius, Tysklands apostel, der fælder Tordenegen (tv) / Sct. Bonifacius' martyrdød (th).
Nederst: Sct. Ansgar sejler til Danmark (tv) /Sct. Knuds martyrdød (th).

Glasmalerierne viser den hellige Kong Knud, hans sidste altergang og hans død. I kapellet står døbefonten med indskriften "Docete omnes gentes baptizantes eos" ("Lærer alle folk og døber dem"). En statue af den hl. Josef med barnet og en Pietá står ligeledes her.

Altertavlen i Sct. Albani Kirke, OdenseBilledet forestiller Marias kroning i Himlen. Allerøverst ses Ærkeenglen Mikael med Dommens Vægtskål. Derunder apostlene Peter (tv) og Paul (th).
De store figurer forestiller (tv) Sct. Alban (død 302) og (th) Sct. Knud (død 1086).
Ved tabernaklets sider ses de fire evangelister. alterteret

sr mariaBilledet er malet af Birgitte West (fremtrædende katolsk kunstner f.1901 d.1979) og fremstiller Maria som "Moderen af den stedsevarende Hjælp". Det er en kopi af en ikon fra Kreta, som i det 16. årh. kom til Rom. Dette nådebillede blev i 1866 overgivet i Redemptoristernes varetægt og befinder sig nu i San Alfonso‑Kirken i Rom.maria-billedet

Her ses fremstillinger af de fire store latinske kirkefædre: Ambrosius, Gregorius, Hieronymus og Augustinus. Ved trappen ses Moses med Lovens Tavler.

Ved indgangen over skriftestolene ses en "Jesu‑Hjerte‑Statue".
På pillerne ses fra indgangen, (th) den hl. Klemens Maria Hofbauer, Redemptorist, kaldet Warszawas og Wiens Apostel (død i 1820), og Maria som Himlens Dronning. Denne statue stammer fra den gamle "Sct. Maria Kirke".
Til venstre ses den hl. Alfons Maria af Liguori, kirkelærer og stifter af Redemptoristordenen (død 1787) og den hl. Hedvig (død 1243).

Stammer fra omk. 1920 og er bygget af det bøhmiske firma Rieger.
Det har 19 stemmer på 2 manualer og pedal.

1970: Valg af 1. Menighedsråd

1972: Gennemgribende restaurering af kirken efter 2. Vaticankoncils liturgiske reformer. Økumeniske kontakter i Odense tager til

1973: Immaculata-søstrene kommer fra Polen og arbejder siden i kirken, præstegården og Sct. Albani skole Katolikker fra forskellige lande tilslutter sig menigheden i løbet af årene; siden 1980 vokser menigheden igen p.gr. af en stor vietnamesisk gruppe

2000: Sct. Albani Menighed er et af landets største katolske sogne med ca. 2.200 medlemmer og med et internationalt præg.

Oct. 22: The third mission station in Denmark was founded in Odense; the first was founded in Copenhagen, the second in Fredericia. The parish consisted of 12 adults and 7 children.

The site, which earlier was part of the site of the Palace of the last Catholic Bishop in Odense,
Jens Andersen Beldenak, was bought by Catholics. "Det Adelige Jomfrukloster" now stands on the site.

May 31:"St. Mary's Church" was consecrated in an old timber building on the site, with room for about 200 persons.

The first Austrian Redemptorists arrived in Odense. They started a collection for the new church. The money was collected mainly in Austria, but some of it in Redemptorist parishes elsewhere.

Oct. 21: The foundation‑stone of a new St. Alban's Church was laid.

Oct. 25: The church was consecrated by Bishop Johannes v. Euch. Like the old timber‑church in the Middle Ages, where St. Canute was murdered, it was consecrated to Our Lady and St. Alban,
but furthermore to St. Canute.
Main Feast Day: Ascension of Our Lady into Heaven (Aug. 16.)

albani kirkeThe church is built in early Gothic style, but the portal is Romanesque. The steeple is 54 meters high. Wood carvings in the church are from Southern Tyrol, stain‑glass paintings and the four church bells come from Germany.

St. Canute can be seen above the portal; on the sides: granite relief of St. Alban (left) and Carl the Good, son of St. Canute (right). The carvings on the door are the work of C. Rasmussen, Odense: (above from left) St. Bonifacius, the German apostle, felling Tor's Oak and St. Bonifacius' martyrdom; (below from left) St. Ansgar sailing to Denmark and St. Canute's martyrdom.

thumb sct albani kirke alteret 2The painting shows the Coronation of Our Lady in Heaven. At the top, the Archangel Michael is seen with the scales of judgement and beneath him the apostles Peter (left) and Paul (right). The large figures depict St. Alban (left) († 302) and St. Knud (right) (†1086). The four evangelists can be seen on either side of the tabernacle.

The stain‑glass paintings show King Canute's first holy Communion and his death. The baptismal font is found in the chapel, the inscription on it is: "Docete omnes gentes baptizantes eos" i.e." teach all people and baptize them" There is also a statue of St. Joseph with Infant Jesus and a portrait of St. Mary with the crucified body of Christ (Pietá).

sr maria25/10 indvies kirken af Biskop von Euch. Den indvies ligesom den middelalderlige trækirke, hvor Sct. Knud blev dræbt, til Vor Frue og Sct. Alban, men nu også til Sct. Knud.
Hovedfest: Marias Optagelse i Himlen 16/8.

The four great fathers of the Church: Ambrosius, Gregorius, Hieronymus and Augustinus are depicted here.
Moses with the Tablets of the Law is seen on the steps.

Above the confessional, there is a statue of the Sacred Heart of Jesus.
On the pillars (to the right) St. Clement Maria Hofbauer, Redemptorist, known as the Apostle of Warsaw and Vienna (†1820).
Next, a statue of St. Mary," Queen of Heaven", which originates from former "St. Mary's Church"; (to the left) St. Alphonsus Maria de Liguori, theologian and founder of the Order of the Redemptorists (†1787) and St. Hedvig, the patron of Dalum‑Kloster. (†1243).

The organ dates from 1920 and was built by the Rieger firm in Bohemia.
It has 19 stops.

Am 22.10. wurde in Odense (nach Kopenhagen u. Fredericia) die 3. Missionsstation in Dänemark errichtet. Die Gemeinde bestand damals aus 12 Erwachsenen und 7 Kindern.

Das Grundstück, das einst dem letzten katholischen Bischof in Odense (Jens Anders Beldenak) gehörte, wurde von den Katholiken erworben.

Am 33.5. wurde in den alten Gebäuden, die auf dem Grund standen, eine erste „Sct. Maria Kirche" geweiht and notdürftig eingerichtet. Sie konnte knapp 200 Personen fassen.

Redemptoristen aus Österreich übernahmen die Seelsorge. Vor allem in ihrer Heimat, aber auch in anderen Ländern sammelten sie Geld für den Bau einer neuen Kirche.

Am 21.10. Grundsteinlegung der neuen "Sct. Albani Kirche".

Am 25.10. weihte Bischof Johannes v. Euch die Kirche. Wie die mittelalterliche Holzkirche, in der König Knud 1086 ermordet wurde, ist sie Unserer Lieben Frau und dem hl. Alban , aber dann auch dem hl. König Knud geweiht.
Hauptfest: Aufnahme Mariens in den Himmel (16.8.)

thumb sct albani kirke i dagDie Kirche ist im frühgotischen Stil erbaut, doch ist das Portal romanisch. Der Turm ist 54 m hoch. Die Holzschnitzarbeiten kommen aus Südtirol,
die Glasmalereien und die 4 Kirchenglocken aus Deutschland.

Über dem Portal steht eine Statue des hl. Knud; seitlich Granitreliefs mit St. Alban (links) und St. Karl dem Guten, dem Sohn Knuds (rechts). Die Holzschnitzereien an der Tür (von C. Rasmussen, Odense) zeigen (oben): St. Bonifatius, den Apostel Deutschlands, der die Donaureiche fällt, und sein Martyrium; (unten) St. Ansgar kommt nach Dänemark ‑ und Martyrertod des hl. Knud.

thumb sct albani kirke alteret 2Krönung Mariens im Himmel; ‑ (ganz ohen) der Erzengel Michael mit der Waage des Gerichtes; (darunter) die Apostel Petrus (links) and Paulus (rechts). Die grossen Figuren: (links) Sct. Alban († 302), (rechts) Sct. Knud (†1086). Zu beiden Seiten des Tabernakels die 4 Evangelisten.

Die Glasmalereien zeigen den hl. König Knud, seine letzte Kommunion und seinen Tod. In der Kapelle steht der Taufbrunnen mit der Inschrift: "Docete omnes gentes baptizantes eos" ("Lehrt alle Völker und tauft sie"). Daneben eine Statue des hl. Josef mit Kind, and eine Pietá.

sr maria‑gemalt von Birgitte West (1901-1979) ‑, ist die "Mutter von der Immerwährenden Hilfe", die Kopie einer Ikone aus Kreta, die im 16.Jh. nach Rom kam. Das Gnadenbild wurde 1866 den Redemptoristen übergeben und befindet sich jetzt in der Ordenskirche Sant' Alfonso in Rom.

mit Darstellungen der 4 großen lateinischen Kirchenlehrer: Ambrosius, Gregor, Hieronymus and Augustinus. An der Treppe Moses mit den Gesetzestafeln.

beim Eingang (über den Beichtstühlen) eine Herz‑Jesu‑Statue;
auf den Pfeilern, (v Eingang aus rechts) der hl. Klemens Maria Hofbauer, der Apostel von Warschau und Wien (†1820), sowie die Marienstatue aus der ersten Kirche;
(vom Eingang aus links) der hl. Alfonsus von Liguori, Kirchenlehrer und Gründer des Redemptoristenordens (†1787), und die hl. Hedwig, die Patronin der Schwestern in Dalum (†1243).

Mit 19 Registern ‑ 1920 gebaut von dekirkenr Firma Rieger (Schlesien)